نگاهی بر اقتصاد کلان از دریچه چشم مدیران کسب و کار

در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز مطرح شد:

نگاهی بر اقتصاد کلان از دریچه چشم مدیران کسب و کار

مباحثی از اقتصاد کلان  و بودجه در ۱۲ ماه آینده از دریچه چشم مدیران کسب و کارها در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز به منظور بررسی مباحثی از اقتصاد کلان و بودجه در ۱۲ ماه آینده با حضور استاد حسین عبده تبریزی به عنوان مهمان این کمیسیون در اتاق تبریز برگزار شد.

مسعود بناییان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با اشاره به اهمیت بررسی تاثیر شاحص های اقتصاد کلان بر کسب و کارها اظهار کرد : از مدیران تشکل ها و صاحبان صنایع دعوت کرده ایم تا به منظور همفکری برای بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد کلان برکسب و کارها و برنامه ریزی برای سال آینده با در نظر گرفتن شرایط ویژه آن، اقدامات مورد نیاز انجام شود.

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مدعو کمیسیون برخی از مباحث اقتصادی و مواردی در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ که صاحبان صنایع و کسب و کارها در سال آینده با آن مواجه خواهند بود را ارائه کرد.