گروه صنعتی پامین حامی مالی پنل گفت‌وگو فناوری‌های نوین صنایع غذایی

سخنرانی دکتر رضا جعفریمدیرعامل گروه‌صنعتی پامینعضوهیئت‌رئیسه و دبیر اتاق‌بازرگانی‌تبریزرئیس‌انجمن صنایع‌غذایی‌آذربایجان‌شرقی پنل گفت‌وگو فناوری های نوین صنایع غذاییدومین رویداد فناوری های ... ادامه مطلب . .